KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromedica – Europejskie Centrum Medycyny Specjalistycznej sp. z o. o. sp. k., ul. Aleja Kijowska 64/U2, 30-079 Kraków, NIP: 6772450723, REGON: 385429035.
 • Dane kontaktowe Administratora: e-mail:  _______________, tel. _________________
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
 • świadczenia usług medycznych;
 • badaniach klinicznych;
 • objęcia umową na realizację innych usług związanych z ochroną zdrowia;
 • dokonywania rozliczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora;
 • archiwizowania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
 • realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO;
 • w celach marketingowych, przesyłanie informacji handlowych

na podstawie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. h RODO), Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych.

 • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż to konieczne w celach podatkowych i archiwizacyjnych.
 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
 • Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani ich profilować.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: ______________________ . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.ecms.com.pl oraz celem wykonania na Pani/Pana rzecz świadczeń, o których mowa powyżej.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi. 

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromedica – Europejskie Centrum Medycyny Specjalistycznej sp. z o. o. sp. k., ul. Aleja Kijowska 64/U2, 30-079 Kraków, NIP: 6772450723, REGON: 385429035.

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: ____________________, tel. ______________.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podasz nam w szczególności w formularzu kontaktowym lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Dodatkowo celem świadczenia usług medycznych przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, medyczne oraz Twój PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego, kontakt do osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, numer NIP. Ponadto, przechowujemy także Twoje dane dotyczące historii korespondencji i kontaktów z nami. Przechowujemy Twoją dokumentację medyczną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.

Cele i podstawy przetwarzania

Świadczenie usług medycznych oraz badania kliniczne.. Składając zlecenie na świadczenie usług, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, dane medyczne takie jak np. historia choroby, wszelka dokumentacja medyczna z przeszłości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia.

Dane przekazane nam w związku ze zleceniem, przetwarzane są w celu jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zleceniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Cele marketingowe. Jeżeli wyrazisz na to zgodę możesz otrzymać od nas informacje handlowe, newsletter, czy też inne informacje dotyczące świadczonych przez nas usług. Informacje mogą być przekazywane drogą mailową lub telefoniczną. Za Twoją zgodą możemy kontaktować się z Tobą również w celu zebrania opinii o świadczonych przez nas usługach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zleceń, w tym w szczególności:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– w celu wykonania badań, przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, 

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach prowadzonej działalności,

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.

Uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
 1. wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
 2. informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
 3. przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie;
 1. prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:
 1. usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
 2. poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;

jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

– Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;

– cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;

– wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;

– okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;

– usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

– zebraliśmy dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
 2. jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
 3. jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
 1. przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, 
 2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 1. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę;
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Ponadto, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: ______________________. 

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)     utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu).

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). 

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony www.ecms.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

b)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, a tym samym dające możliwość poprawiania działania strony wg potrzeb użytkowników.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

Zmiany polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Was na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Wasze dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.

Zapraszamy
do kliniki
Euromedica

Aleja Kijowska 64/U2, 30-079 Kraków

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 7:15-20:00

tel. 570 550 599

 rejestracja@ecms.com.pl

Blog

napisz do nas

  * pola wymagane

  ul. Piastowska 1 B
  30-211 Kraków

  tel. 575 999 867

  rejestracjapiastowska@ecms.com.pl

  © 2022 Euromedica | wykonanie strony: kochinke.pl